AANMELDEN en LOTEN

 

Om het gehele werkproces te kunnen organiseren is er een CPO Stichting opgericht met een Bestuur en Statuten. In deze statuten staan de regels waar de geïnteresseerden, de deelnemers en de aspirant-kopers van de woningen mee te maken krijgen. Ook staat daarin wie voor de woningen in aanmerking kunnen komen en hoe de toewijzing en loting plaats gaat vinden. Het bestuur kan daarvoor aanvullende besluiten nemen.

Voor fase 2 heeft het CPO bestuur dat ook gedaan zodat zoveel mogelijk starters kans maken op een woning.

Een Starter is een meerderjarige geïnteresseerde die nog niet in het bezit is van een koopwoning of die op het moment van aanmelding zelfstandig een huurwoning of wooneenheid bewoont, dan wel inwonend is. 

 

U kunt zich aanmelden vanaf 12 november tot 23 december 2021. Aanmeldingen die ná 23 december 2021 binnenkomen (dat wil zeggen geregistreerd door de secretaris van het CPO bestuur) worden niet in behandeling genomen.
Het aanmeldingsformulier vindt u hieronder, bij het kopje 'Aanmeldingsprocedure'. 

 

U kunt de statuten en het door het bestuur genomen besluit als wijziging van deze statuten hieronder downloaden.

Als u zich aanmeldt verklaart u dat u akkoord bent met deze statuten. Hieronder vindt u de belangrijkste artikelen.

 

Afschrift Oprichting Stichting CPO Spierland Met Bijlage
PDF – 1,1 MB 242 downloads
Bestuursbesluit Inzake Lotingsprotocol Tweede Loting Spierland 2021
PDF – 121,2 KB 205 downloads

Voor de 22 woningen van Fase 2 hebben in totaal ruim 30 Starters en 5 niet starterts uit Spierdijk (categorie A) interesse getoond 

Het bestuur heeft besloten (vooralsnog) deze 35 geïnteresseerden toe te laten in de aanmeldingsprocedure.

 

 

Toewijzingscriteria

Artikel 11

  1. Om tot het kopen van een nog te ontwikkelen woning over te kunnen gaan – dient men aan een aantal voorwaarden te voldoen.          Geïnteresseerden worden ingedeeld in een aantal categorieën, te weten A-geïnteresseerden, B- geïnteresseerden en C- geïnteresseerden.
  2. -geïnteresseerden zijn mensen die ingeschreven staan in de Basisregistratie Personen van de gemeente Koggenland en die woonachtig zijn en in het Centraal Bureau Statistiek - postcodegebied Spierdijk, hierna te noemen: ‘CBS-postcodegebied Spierdijk’.

    Het CBS-postcodegebied Spierdijk omvat de postcodes 1641, 1642, 1643 en 1647 CM huisnummers 113 tot en met 135 en 1647 CL         

    huisnummers 100 tot en met 112.                

3. B- geïnteresseerden zijn mensen die niet woonachtig zijn in het CBS-postcodegebied Spierdijk, doch wel sociaal -economisch gebonden zijn aan

    Spierdijk, door:

    a. vanaf geboorte in Spierdijk woonachtig te zijn geweest; of

    b. actief lid óf actief vrijwilliger te zijn van een vereniging of stichting met haar zetel in Spierdijk; of

    c. werkzaam te zijn in Spierdijk

  1. C- geïnteresseerden zijn belangstellenden van buiten het CBS postcodegebied Spierdijk en die niet kunnen worden aangemerkt als B- geïnteresseerden.

Aanmeldingsprocedure

Artikel 12

  1. Een geïnteresseerde kan zich aanmelden voor een ontwikkelingsfase tijdens een door het bestuur aangegeven periode en vastgestelde procedure middels een door het bestuur beschikbaar gesteld aanmeldingsformulier. 
  2. Uitsluitend een geïnteresseerde die voldoet aan het criterium 'starter' komt in aanmerking voor een starterswoning.
  3. Starters die middels de Financieringsverklaring kunnen aantonen dat zij financieel in staat zijn een niet-starterswoning te kunnen financieren kunnen zich ook aanmelden voor een hoekwoning.

 

U kunt het Aanmeldingsformulier downloaden door hieronder op Downloaden te klikken. 

 

Vervolgens kunt u het op de computer invullen, uitprinten, ondertekenen en samen met de originele Financieringsverklaring per post verzenden naar of in de bus doen van Bestuur CPO Spierland, secretaris N. Schaafsma, Wogmeer 123, 1643 NH Spierdijk. U ontvangt van haar een ontvangstbevestiging.

 

Binnen een week na de datum van ondertekening van het Aanmeldingsformulier dient u het Inschrijfbedrag van vijfhonderd euro (€ 500,00) te hebben overgemaakt op het bankrekeningnummer NL85RABO0321587960 ten name van CPO Spierdijk.                                                     

U krijgt dit bedrag terug als u geen bouwnummer krijgt toegewezen (niet ingeloot of niet op de reservelijst).

 

AUTO Aanmeldingsformulier CPO Spierland Fase 2
PDF – 240,3 KB 277 downloads

Financieringsverklaring

Artikel 13

Iedere geïnteresseerde dient financieel in staat te zijn om een woning te kunnen kopen en dient daartoe financieel getoetst te zijn door middel van een Financieringsverklaring.

Het CPO bestuur hanteert bij het inschrijven per woningtype een specifieke financieringseis. Het betreft hier het bedrag dat minimaal gefinancierd moet kunnen worden om de woning van het gewenste type te kunnen bekostigen. 

De financieringsverklaring dient te worden opgesteld door Braas & Partners uit De Goorn. Zij zijn onafhankelijk en niet gebonden aan een vaste bank of financier. Daarmee kunnen ze voor de geïnteresseerden een objectief advies geven.

Het bestuur heeft hiervoor gekozen om dat in korte tijd een groot aantal geïnteresseerden moeten worden voorzien van een financieringsverklaring. 

 

   

U kunt de vereisten waaraan een Financieringsverklaring moet voldoen hieronder downloaden

Vereisten Financieringsverklaring 9 Nov 2021
PDF – 188,4 KB 196 downloads

Inschrijfbewijs

 Artikel 14

Het CPO bestuur zal het Aanmeldingsformulier en de bijbehorende Financieringsverklaring toetsen. Als deze gegevens akkoord zijn en het inschrijfbedrag van €500 is betaald, verstrekt het bestuur een Inschrijfbewijs. Vanaf dat moment is men deelnemer van de Stichting CPO Spierland.

Op het Inschrijfbewijs is aangegeven uit welke bouwnummers bij de loting gekozen kan worden door de deelnemer.

 

Lotingsprocedure

    Met een op 9 november j.l. genomen besluit heeft het CPO bestuur voor Fase 2 de navolgende lotingsprocedure vastgesteld.

Loting vindt plaats door het CPO bestuur dan wel een door het bestuur aangewezen derde, onder notarieel toezicht.

Het bestuur organiseert een loting waaraan alle deelnemers die door het bestuur zijn toegelaten op naam na legitimatie mogen deelnemen.

Uitsluitend deelnemers met een inschrijfbewijs worden – na legitimatie - toegelaten bij de loting.

 

Lotingsvolgorde

Starters categorie A voor de top-gevel hoekwoningen bouwnummer 9 en 14.

Andere deelnemers categorie A voor de top-gevel hoekwoningen bouwnummer 9 en 14.

Starters categorie A voor de topgevel hoekwoningen bouwnummers 1, 8, 15 en 22.

Andere deelnemers categorie A voor de topgevel hoekwoningen bouwnummers 1, 8, 15 en 22.

Starters categorie A voor de hoekwoningen bouwnummers 4, 5, 18 en 19.

Andere deelnemers categorie A voor de hoekwoningen bouwnummers 4, 5, 18 en 19.

Starters categorie A voor de starterswoningen bouwnummers 2, 3, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 20 en 21.

 

De keuze van een deelnemer kan alleen plaatsvinden op bouwnummers die op het inschrijfbewijs staan vermeld.

 

Starters en andere deelnemers die passen voor een type woning of die niet worden ingeloot, loten vervolgens mee voor een volgend type woning behoudens de starterswoningen. Deze zijn uitsluitend bedoeld voor starters.

 

Een deelnemer kan er voor kiezen als reserve op een reservelijst te komen waardoor deze deelnemer is uitgesloten van andere lotingen.

Na toewijzing van alle woningen wordt de loting voltooid ten einde voor de resterende deelnemers een reservelijst te creëren.

 

 

Register van aspirant-kopers

Artikel 16

De bouwnummers toewijzing aan de aspirant-kopers en de numerieke volgorde van de reservelijst, zoals bepaald in artikel 15, worden in een register vastgelegd. Hierin zijn naam en adres van de aspirant-kopers opgenomen. 

Toewijzing van een woning/bouwnummer komt alleen tot stand middels realisatie ten behoeve van eigen bewoning.

Door deelname aan de loting verlenen deelnemers automatisch toestemming voor het publiceren van dit register (in verband met de wet op de privacy).

 

Antispeculatie regeling voor alle woningen in fase 2 behalve de bouwnummers 1, 8, 9, 14, 15 en 22

Aanvullend bestuursbesluit

De Stichting CPO Spierland ontwikkelt ten behoeve van haar deelnemers een aantal woningen. Om prijsopdrijving van en speculatie met deze koopwoningen te voorkomen maakt de Stichting gebruik van een anti-speculatiebeding voor deze woningen.

De Regeling ‘’Anti-speculatiebeding Starterswoningen Stichting CPO Spierland’’ is in de statuten opgenomen.